291 хайлтын үр дүн Coulomb's law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд