326 хайлтын үр дүн Charle's Law Gas Laws-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд