Pushto (Пашто)

Алфа зрачење Java د الفا وړانګېینه Download Run now
Бета зрачење Java د بېتا وړانګېینه Download Run now
Направи дел Java کسر جوړ کړئ Download Run now
Направи атом (HTML5) HTML اټوم جوړ کړئ (HTML5) Download Run now
Сложување на делови Java کسر ساري Download Run now
Делови - Вовед Java د کسرونو تعارف Download Run now
- HTML ایزوتوپونه او اټومي کتله (HTML5) Download Run now
Нуклеарна фисија Java هستوي چاودنه Download Run now
Датирање со помош на радиоактивност-игра Java د راډیو اکټیف عمر لوبه Download Run now

Непреведени симулации

Преостанатите симулации може да бидат преведени користејки PhET Програма за преведување.