Хемија

Screenshot of the simulation Алфа зрачење
Алфа зрачење
Screenshot of the simulation Балони и статички електрицитет
Балони и статички електрицитет
Screenshot of the simulation Бета зрачење
Бета зрачење
Screenshot of the simulation Бранови на жица
Бранови на жица
new-ribbon Screenshot of the simulation Видови облици на енергија
Видови облици на енергија
Screenshot of the simulation Густина
Густина
Screenshot of the simulation Давидсон-Гермер: Електронска дифракција
Давидсон-Гермер: Електронска дифракција
Screenshot of the simulation Датирање со помош на радиоактивност-игра
Датирање со помош на радиоактивност-игра
Screenshot of the simulation Двојни јами и ковалентни врски
Двојни јами и ковалентни врски
Screenshot of the simulation Едноставен МРИ
Едноставен МРИ
Screenshot of the simulation Ефект на стаклена градина
Ефект на стаклена градина
Screenshot of the simulation Закони на идеален гас
Закони на идеален гас
Screenshot of the simulation Зрачење на црно тело
Зрачење на црно тело
Screenshot of the simulation Изедначување на хемиски равенки
Изедначување на хемиски равенки
Screenshot of the simulation Изотопи и атомски маси
Изотопи и атомски маси
Screenshot of the simulation Интеракција меѓу атомите
Интеракција меѓу атомите
Screenshot of the simulation Интерференција на квантни бранови
Интерференција на квантни бранови
Screenshot of the simulation КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ
КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ
Screenshot of the simulation Концентрација
Концентрација
Screenshot of the simulation Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer)
Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer)
Screenshot of the simulation Ласери
Ласери
Screenshot of the simulation МИКРОБРАНОВИ
МИКРОБРАНОВИ
Screenshot of the simulation Модел на атомот на Водород
Модел на атомот на Водород
Screenshot of the simulation Моларност
Моларност
Screenshot of the simulation Молекули и светлост
Молекули и светлост
Screenshot of the simulation Направи атом
Направи атом
Screenshot of the simulation Направи молекул
Направи молекул
Screenshot of the simulation Неонски ламби и други ламби на празнење
Неонски ламби и други ламби на празнење
Screenshot of the simulation Нуклеарна фисија
Нуклеарна фисија
Screenshot of the simulation Облици на молекул
Облици на молекул
Screenshot of the simulation Облици на молекул: Основи
Облици на молекул: Основи
Screenshot of the simulation Особини на идеален гас
Особини на идеален гас
Screenshot of the simulation Повратни (реверзибилни) процеси
Повратни (реверзибилни) процеси
Screenshot of the simulation Поларност на молекули
Поларност на молекули
Screenshot of the simulation Полупроводници
Полупроводници
Screenshot of the simulation Проводливост
Проводливост
Screenshot of the simulation Радио бранови   &  Електромагнетни полиња
Радио бранови & Електромагнетни полиња
Screenshot of the simulation Раствори шеќер и сол
Раствори шеќер и сол
Screenshot of the simulation Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови
Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови
Screenshot of the simulation рН Скала
рН Скала
Screenshot of the simulation Рутерфордово расејување
Рутерфордово расејување
Screenshot of the simulation Соли & растварање
Соли & растварање
Screenshot of the simulation Состојба на материјата
Состојба на материјата
Screenshot of the simulation Состојба на материјата: Основи
Состојба на материјата: Основи
Screenshot of the simulation Состојби на квантни врски
Состојби на квантни врски
Screenshot of the simulation Фотоелектричен ефект
Фотоелектричен ефект
Screenshot of the simulation ФУРИОВА СИНТЕЗА -ПРАВЕЊЕ НА БРАНОВИ
ФУРИОВА СИНТЕЗА -ПРАВЕЊЕ НА БРАНОВИ
Screenshot of the simulation ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ И ПРОМЕНИ
ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ И ПРОМЕНИ
Screenshot of the simulation Штерн-Герлахов експеримент
Штерн-Герлахов експеримент
new-ribbon Screenshot of the simulation Blackbody Spectrum
Blackbody Spectrum
Screenshot of the simulation Isotopes and Atomic Mass
Isotopes and Atomic Mass
Screenshot of the simulation Atomic Interactions
Atomic Interactions
Screenshot of the simulation Concentration
Concentration
Screenshot of the simulation Molecule Shapes: Basics
Molecule Shapes: Basics
new-ribbon Screenshot of the simulation Gas Properties
Gas Properties
Screenshot of the simulation States of Matter
States of Matter
Screenshot of the simulation States of Matter: Basics
States of Matter: Basics
Screenshot of the simulation Coulomb's Law
Coulomb's Law
new-ribbon Screenshot of the simulation Diffusion
Diffusion
new-ribbon Screenshot of the simulation Gases Intro
Gases Intro
Screenshot of the simulation pH Scale: Basics
pH Scale: Basics