ASSOCIAÇÃO DE FRAÇÕES EQUIVALENTES


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური ASSOCIAÇÃO DE FRAÇÕES EQUIVALENTES
აღწერილობა Esta atividade tem como objetivo levar os estudantes a relacionarem as diversas formas de representação de frações equivalentes.
თემა მათემატიკა
დონე საშუალო სკოლა
ტიპი Guided Activity, ლაბორატორია
ხანგრძლივობა 60 წუთი
შეიცავს პასუხებს დიახ
ენა Portuguese
საკვანძო სიტყვები FRAÇÕES EQUIVALENTES; ASSOCIAÇÃO; REPRESENTAÇÃO
სიმულაციები Fraction Matcher (HTML5)


ავტორები Suzie Maria de Albuquerque; Ana Carolina Costa Pereira
სკოლა / ორგანიზაცია IFCE
წარდგენილია 9/23/18
განახლებულია 9/23/18