Azerbaijani (Azerbaijani)

Interakcije između atoma (HTML5) HTML Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5) Download Run now
Ravnoteža poluge (HTML5) HTML Tərəzi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
- Java Ölcmə əməliyyatı Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML Hava balonu və statik elektrik yükləri (HTML5) Download Run now
Jednostavni strujni krug Java Batareya-rezistor dövrəsi Download Run now
Lom svjetlosti (HTML5) HTML İşığın sınması (HTML5) Download Run now
Spektar crnog tijela (HTML5) HTML Qara cisim şüalanması (HTML5) Download Run now
Kondenzatori Java Kondensator Labaratoriyası Download Run now
- HTML Kondensator laboratoriyası  (HTML5) Download Run now
- HTML Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5) Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij (HTML5) HTML Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje? (HTML5) HTML Rəng Ayırd Etmə (HTML5) Download Run now
Coulombov zakon (HTML5) HTML Kulon qanunu (HTML5) Download Run now
Zakon sačuvanja energije Java Enerji Konki Parkı Download Run now
Energija u skejt parku: osnove (HTML5) HTML Enerjinin saxlanma qanununun əsasları (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Enerji Konki Parkı : Əsaslar Download Run now
Faradayev zakon (HTML5) HTML Faradey qanunu (HTML5) Download Run now
Sile i gibanje: Osnove (HTML5) HTML Qüvvələr və hərəkət (HTML5) Download Run now
Trenje (HTML5) HTML Sürtünmə (HTML5) Download Run now
Trenje Flash Sürtünmə Download Run now
Gravitacija i orbita (HTML5) HTML Qravitasiya və Orbitlər (HTML5) Download Run now
Laboratorij gravitacijske sile (HTML5) HTML Qravitasiya qüvvəsi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Hookov zakon (HTML5) HTML Huk qanunu (HTML5) Download Run now
Johntra Volta (HTML5) HTML Con Travoltaj (HTML5) Download Run now
Mase i opruge (HTML5) HTML Kütlələr və yaylar  (HTML5) Download Run now
Mase i opruge: Osnovno (HTML5) HTML Yaylar və kütlələr (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon (HTML5) HTML Om qanunu (HTML5) Download Run now
Matematičko njihalo (HTML5) HTML Rəqqas labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Fotoelektrični efekt Java Fotoelektrik effekt Download Run now
Gibanje projektila (HTML5) HTML Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5) Download Run now
Električna otpornost vodiča (HTML5) HTML Naqilin müqaviməti (HTML5) Download Run now
Otpor vodiča Flash Naqildə olan Müqavimət Download Run now
Rutherfordovo raspršenje (HTML5) HTML Rezerford səpilməsi (HTML5) Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Pod tlakom (HTML5) HTML Maye təzyiqi (HTML5) Download Run now
Zbrajanje vektora (HTML5) HTML Vektorların toplanması (HTML5) Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML Dalğaların interferensiyası (HTML5) Download Run now
Valovi na užetu (HTML5) HTML Naqildə yaranan rəqslər (HTML5) Download Run now

Simulacije koje još nisu prevedene na Azerbaijani

Preostale simulacije mogu biti prevedene koristeći PhET prevoditeljski alat.