Conservation of Linear Momentum


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Conservation of Linear Momentum
شرح conservation of linear momentum. type of collision.
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Conservation، Linear Momentum، elastic، inelastic
شبیه سازی ها آزمایشگاه برخورد (HTML5)


نویسنده Hanwa Alketbi
ایمیل تماس u20101465@sharjah.ac.ae
مدرسه / سازمان university of Sharjah
ارسال شده 4/22/21
بروزرسانی شده 4/22/21