Physics Lab Worksheet Momentum.docx


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Physics Lab Worksheet Momentum.docx
شرح This exercise is for students to teach them about momentum in one motion
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه momentum
شبیه سازی ها آزمایشگاه برخورد


نویسنده Taha Salah
مدرسه / سازمان Sharjah uni
ارسال شده 12/19/20
بروزرسانی شده 12/21/20