Projectile motion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Projectile motion
شرح This lab report explains the concept of projectile motion.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه projectile motion
شبیه سازی ها حرکت پرتابه (HTML5)


نویسنده Maitha Majjan
مدرسه / سازمان maitha majjan
ارسال شده 12/2/20
بروزرسانی شده 12/2/20