Conservation of linear momentum


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Conservation of linear momentum
شرح it's a lab worksheet for conservation of linear momentum that makes sure that the student have really understanded the lesson.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه، سایر، کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Elastic، collisions، inelastic
شبیه سازی ها آزمایشگاه برخورد


نویسنده Saeed Almulla
مدرسه / سازمان Mohammed A Mansour
ارسال شده 11/24/20
بروزرسانی شده 11/24/20