Conservation of Mechanical Energy


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Conservation of Mechanical Energy
شرح A lab report that will help students to understand the topic better.
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه conservation of ME. Air، free fall
شبیه سازی ها انرژی در پیست اسکیت: مقدماتی (HTML5)


نویسنده Moza alketbi
مدرسه / سازمان Dr Tahani
ارسال شده 11/21/20
بروزرسانی شده 11/21/20