Vector Addition


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)عنوان Vector Addition
شرح
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Lab Report of adding Vectors
شبیه سازی ها جمع برداری (HTML5)


نویسنده Maryam Aljaziri
مدرسه / سازمان University of Sharjah
ارسال شده 9/28/20
بروزرسانی شده 9/28/20