Electric Circuits Simulation: Building Models


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Electric Circuits Simulation: Building Models
شرح
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع Remote Learning، آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 120
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه DC circuits
شبیه سازی ها کیت ساخت مدار: جریان مستقیم (دی سی) (HTML5)


نویسنده Larry Smith
مدرسه / سازمان Snow College
ارسال شده 4/17/20
بروزرسانی شده 4/17/20