Simulation


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Simulation
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع نمایش
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان اندونزیایی
کلید واژه LKS
شبیه سازی ها مرد متحرک


نویسنده Suci Nujul Hayati
ایمیل تماس sucinujulhayati@gmail.com
مدرسه / سازمان Universitas Ahmad Dahlan
ارسال شده 3/28/18
بروزرسانی شده 3/29/18