Pendulum Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Pendulum Lab
شرح This Lab is designed by AP Physics Students; Finlay Parsons, Nitesh Puri, and Muhammad Mohd
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Pendulum، Periodic Motion، Simple Harmonic Motion
شبیه سازی ها آزمایشگاه آونگ (HTML5)


نویسنده Bunyamin Purkaya
مدرسه / سازمان Sonoran Science Academy
ارسال شده 11/16/17
بروزرسانی شده 11/16/17