Correlation vs Causation


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنیدعنوان Correlation vs Causation
شرح Students will use the phet simulation to study line of best fit, correlation coefficient and explore causation.
موضوع ریاضیات
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه causation، correlation، line of best fit
شبیه سازی ها Least-Squares Regression (HTML5)


نویسنده Andy Braaten
ایمیل تماس andy.braaten@k12.nd.us
مدرسه / سازمان Carrington HS
ارسال شده 9/25/17
بروزرسانی شده 9/25/17