Forces and Free Body Diagram Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Forces and Free Body Diagram Lab
شرح This lab activity helps students explore the concept of free body diagrams and solving for net forces.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع Guided Activity، آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Forces، Free Body Diagrams
شبیه سازی ها آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5)، آشنايي با نيروها و حركت


نویسنده Kara Quinlan
مدرسه / سازمان High Tech High Chula Vista
ارسال شده 11/10/15
بروزرسانی شده 11/10/15