States of Matter - Solid,Liquid,Gas


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان States of Matter - Solid,Liquid,Gas
شرح
موضوع شیمی، فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه، پرسش های مفهومی، کار در خانه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل آری
زبان انگلیسی
کلید واژه Gas، Liquid، Solid
شبیه سازی ها حالت های ماده


نویسنده Jeremy Wegner
ایمیل تماس wegnerj@epulaski.k12.in.us
مدرسه / سازمان Winamac Community High School
ارسال شده 4/12/13
بروزرسانی شده 4/12/13