Standing Waves Exploration


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Standing Waves Exploration
شرح
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Interference، Standing Waves، Waves
شبیه سازی ها موج در ریسمان


نویسنده N Whipple
مدرسه / سازمان West High School
ارسال شده 8/31/11
بروزرسانی شده 8/31/11