Torque, Moment of Inertia, and Angular Momentum


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Torque, Moment of Inertia, and Angular Momentum
شرح was written for 1.08 version
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه، پرسش های مفهومی
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه angular momentum، moment of inertia، torque
شبیه سازی ها گشتاور


نویسنده Sarah Stanhope
مدرسه / سازمان Easley High School
ارسال شده 2/24/10
بروزرسانی شده 3/13/12