Wave on a String Simulation


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Wave on a String Simulation
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه، پرسش های مفهومی
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه interference، reflection، wave
شبیه سازی ها موج در ریسمان


نویسنده S. Pennington
مدرسه / سازمان Essex High School
ارسال شده 5/7/08
بروزرسانی شده 5/7/08