Virtual Vector Lab - Components & Trig Operations


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Virtual Vector Lab - Components & Trig Operations
شرح Virtual Lab that walks students through the concepts of vector properties, trig operations, vector components and vector addition.
موضوع ریاضیات، فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه vector
شبیه سازی ها جمع بردار


نویسنده Jeremy Smith
مدرسه / سازمان Hereford HS, MD
ارسال شده 2/28/08
بروزرسانی شده 3/1/18