Greenhouse Effect


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنیدعنوان Greenhouse Effect
شرح
موضوع علوم زمین
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه climate، global warming
شبیه سازی ها اثر گلخانه ای


نویسنده Kayne Spooner
ایمیل تماس kspoonerfish@aol.com
مدرسه / سازمان Evergreen High School
ارسال شده 9/17/07
بروزرسانی شده 10/22/10