Tiếng Việt (Vietnamés)

Soluciones Ácido-Base (HTML5) HTML Dung dịch Acid-Base (HTML5) Download Run now
Soluciones Ácido-Base Java Dung dịch Acid-Base Download Run now
Radiación Alfa Java Phóng xạ Alpha Download Run now
Constructor de Áreas (HTML5) HTML Diện tích (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Álgebra  (HTML5) HTML Đại số với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Decimales (HTML5) HTML Số thập phân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Introducción (HTML5) HTML Giói thiệu Mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Multiplicación  (HTML5) HTML Phép nhân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML Số học (HTML5) Download Run now
Aritmética Flash Số học Download Run now
Interacciones atómicas (HTML5) HTML Tương tác nguyên tử (HTML5) Download Run now
Interacciones Atomicas Java Tương tác nguyên tử Download Run now
Ley de Equilibrio (HTML5) HTML Cân bằng (HTML5) Download Run now
Malabarismo Java Cân bằng Download Run now
Balanceo de Ecuaciones Químicas (HTML5) HTML Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5) Download Run now
Balanceando Ecuaciones Químicas Java Cân bằng phương trình phản ứng hoá học Download Run now
Globos y Electricidad Estática Java Bong bóng và tĩnh điện Download Run now
Globos y flotación Java Bong bóng và Sự nổi Download Run now
Globos y electrostática (HTML5) HTML Bong bóng và tĩnh điện (HTML5) Download Run now
Estructura de Bandas Java Cấu trúc vùng năng lượng Download Run now
Ley de Ohm Java Mạch điện Pin - Điện trở Download Run now
Voltaje de batería Java Hiệu thế của Pin. Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer (HTML5) HTML Định luật Beer (HTML5) Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer Java Phòng thí nghiệm Định luật Beer Download Run now
Reflexión y Refracción de la Luz (HTML5) HTML Khúc xạ ánh sáng (HTML5) Download Run now
Torciendo la luz Java Khúc xạ ánh sáng Download Run now
Desintegración Beta Java Phóng xạ Beta Download Run now
Radiación del Cuerpo Negro (HTML5) HTML Quang phổ của thể đen (HTML5) Download Run now
Espectro del Cuerpo Negro Flash Quang phổ của vật đen Download Run now
Estados Ligados Cuánticos Java Trạng thái liên kết lượng tử Download Run now
- HTML Tạo ra một Phân số (HTML5) Download Run now
Crear una fracción Java Tạo ra một phân số Download Run now
Construye una molécula Java Tạo dựng một Phân tử Download Run now
Construye un Átomo (HTML5) HTML Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) Download Run now
Construir un átomo Java Tạo dựng một nguyên tử Download Run now
Flotabilidad Flash Sự nổi Download Run now
Graficador de Cálculo Flash Calculus Grapher Download Run now
Laboratorio de capacitores Java Tụ điện Download Run now
Laboratorio de Condensadores: básico (HTML5) HTML Tụ điện: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Cargas y campos (HTML5) HTML Điện tích và điện trường (HTML5) Download Run now
Cargas y Campos Flash Điện tích và điện trường Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC) Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
Kit de construcción de circuitos: CD (HTML5) HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC) Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi. Download Run now
Kit de construcción de circuitos: CD - Laboratorio Virtual  (HTML5) HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC), Laboratorio Virtual Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
Laboratorio de Colisiones Flash Va chạm Download Run now
Visión del color (HTML5) HTML Thị giác màu (HTML5) Download Run now
Visión del Color Java Quan sát màu sắc Download Run now
Concentración (HTML5) HTML Nồng độ (HTML5) Download Run now
Concentración Java Nồng độ Download Run now
Conductividad Java Độ dẫn điện Download Run now
Ley de Coulomb (HTML5) HTML Định luật Coulomb (HTML5) Download Run now
Pozos Dobles y Enlaces Covalentes Java Giếng kép và liên kết cộng hoá trị Download Run now
Ajustando la Curva Flash Vẽ đồ thị theo thực nghiệm Download Run now
Experimento Davisson-Germer Java Thí nghiệm Davisson-Germer Download Run now
Densidad Flash Mật độ Download Run now
- HTML Sự khuếch tán (HTML5) Download Run now
Luces de Neón y otras Lámparas de Descarga Java Đèn neon và đèn phóng điện Download Run now
Comida y Ejercicio Java Ẩm thực và Thể dục Download Run now
campo e Java Điện trường Download Run now
Hockey Electrico Java Hockey điện Download Run now
Cambios y Formas de Energía (HTML5) HTML Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5) Download Run now
Cambios y formas de energías Java Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng Download Run now
Pista de patinar "Energía" Java Công viên trượt ván. Download Run now
Energía en la pista de patinaje: conceptos básicos (HTML5) HTML Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Energía en el Skate Park: Básico Java Công viên trượt ván: Những điều cơ bản Download Run now
Explorador de Igualdades (HTML5) HTML Phương trình (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades: Básico (HTML5) HTML Đẳng thức: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades: Dos variables (HTML5) HTML Đẳng thức: 2 biến (HTML5) Download Run now
Graficador de Ecuaciones Flash Equation Grapher Download Run now
Estimación Flash Trò chơi Ước lượng Download Run now
Cambio de Expresiones  (HTML5) HTML Biểu thức (HTML5) Download Run now
Laboratorio electromágnetico de Faraday Java Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY Download Run now
Ley de Faraday (HTML5) HTML Định luật Faraday (HTML5) Download Run now
- Flash Định luật Faraday Download Run now
Presión del fluido y flujo Java Dòng và áp suất chất lỏng Download Run now
Fuerzas en 1 Dimensión Java Các lực trên 1 trục tọa độ Download Run now
Fuerzas y movimiento Java Lực và Chuyển động Download Run now
Fuerzas y Movimiento: Fundamentos (HTML5) HTML Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Fuerzas y Movimiento:Fundamentos Java Lực và chuyển động: Những điều cơ bản Download Run now
Fourier: Fabricacion de Ondas Java Tổng hợp sóng Download Run now
Parejas de Fracciones (HTML5) HTML Phân số (HTML5) Download Run now
Comparador de Fracciones Java Phân số Download Run now
Fracciones: Igualdades  (HTML5) HTML Phân số: đẳng thức (HTML5) Download Run now
Fracciones: Introducción (HTML5) HTML Phân số: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
Introducción a las fracciones Java Phân số nhập môn Download Run now
Fracciones: Números Mixtos (HTML5) HTML Phân số: hỗn số (HTML5) Download Run now
Fricción (HTML5) HTML Ma sát (HTML5) Download Run now
Fricción Flash Ma sát Download Run now
Generador de Funciones (HTML5) HTML Hàm số (HTML5) Download Run now
Generador de Funciones: Básico (HTML5) HTML Hàm số: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
- HTML Chất khí: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
- HTML Tính chất của chất khí (HTML5) Download Run now
Propiedades del gas Java Tính chất của chất khí Download Run now
Expresión génica -Fundamentos  (HTML5) HTML Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Expresión génica - Fundamentos Java Cấu trúc gene : Những điều cơ bản Download Run now
Generador Java Máy phát điện Download Run now
Óptica Geométrica Flash Quang hình Download Run now
Glaciares Java Băng hà Download Run now
Graficando Rectas (HTML5) HTML Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5) Download Run now
Dibujando líneas Java Đồ thị Hàm tuyến tính Download Run now
Graficando Cuadráticas  (HTML5) HTML Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5) Download Run now
Graficando Rectas Pendiente-Intersección (HTML5) HTML Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas (HTML5) HTML Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas Java Lực hấp dẫn và quỹ đạo Download Run now
Laboratorio de Fuerza de Gravedad (HTML5) HTML Lực hấp dẫn (HTML5) Download Run now
Lab. Fuerza de Gravedad Java Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn Download Run now
El Efecto de Invernadero Java Hiệu ứng nhà kính Download Run now
Ley de Hooke (HTML5) HTML Định luật Hooke (HTML5) Download Run now
Modelos del Átomo del Hidrógeno Java Mô hình Nguyên tử Hydrogen Download Run now
Isotopos y Masa Atómica (HTML5) HTML Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5) Download Run now
Isótopos y Masa atómica Java Đồng vị và nguyên tử khối Download Run now
Travoltaje (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Movimiento de Mariquita en 2D Java Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng Download Run now
Lasers Java Lasers Download Run now
Regresión de mínimos cuadrados  (HTML5) HTML Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5) Download Run now
Aterrizaje Lunar Flash Nguyệt xa Download Run now
Imán y Brújula Java Nam châm và la bàn Download Run now
Imanes y Electroimanes Java Nam châm và nam châm điện Download Run now
Haz un Diez (HTML5) HTML Tạo ra 10 (HTML5) Download Run now
Masas y Resortes  (HTML5) HTML Con lắc lò xo (HTML5) Download Run now
Masas y Resortes: Básico  (HTML5) HTML Con lắc lò xo: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Resortes y Masa Flash Quả cân và lò xo Download Run now
Juego de Laberinto Java Mê lộ Download Run now
Canales de Membrana Java Các kênh trên màng tế bào Download Run now
Microondas Java Vi ba Download Run now
Molaridad (HTML5) HTML Nồng độ Mol (HTML5) Download Run now
Molaridad Java Nồng độ Mol Download Run now
Motores Moleculares Java Động cơ phân tử Download Run now
Polaridad de la Molécula  (HTML5) HTML Cực tính của phân tử (HTML5) Download Run now
Polaridad de la Molécula Java Sự Phân cực phân tử Download Run now
Moléculas y luz (HTML5) HTML Phân tử và ánh sáng (HTML5) Download Run now
Moléculas y Luz Java Phân tử và ánh sáng Download Run now
Forma de la Molécula (HTML5) HTML Hình dạng phân tử (HTML5) Download Run now
Forma de la Molécula Java Hình dạng phân tử Download Run now
Formas de la molécula: Conceptos básicos (HTML5) HTML Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Formas de la Molécula: Básico Java Hình dạng phân tử: Những điều cơ bản Download Run now
PhET Movimiento2D Java Chuyển động trong mặt phẳng. Download Run now
El Hombre Móvil Java Khách bộ hành Download Run now
IRM Simplificado Java MRI Download Run now
Mi Sistema Solar Flash Thái Dương Hệ của tôi Download Run now
Selección Natural Java Chọn lọc tự nhiên Download Run now
Neurona (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Neurona Java Neuron Download Run now
Frecuencias resonantes. Flash Kiểu dao động chuẩn tắc Download Run now
Fisión Nuclear Java Sự phân hạch Download Run now
Ley de Ohm (HTML5) HTML Định luật Ohm (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm Flash Định luật Ohm Download Run now
Control Óptico De Quantum Java Máy định dạng sóng quang lượng tử Download Run now
Pinzas Ópticas Y Sus Aplicaciones Java Kẹp quang và ứng dụng Download Run now
Laboratorio de Péndulo  (HTML5) HTML Con lắc (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Péndulo Flash Phòng thí nghiệm Con lắc đơn Download Run now
El Efecto Fotoeléctrico Java Hiệu ứng Quang điện Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML Thang đo pH (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java Thang đo pH Download Run now
Escala pH: básicos (HTML5) HTML Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Tectónica de placas Java Mảng kiến tạo Download Run now
Probabilidad Plinko (HTML5) HTML Xác suất Plinko (HTML5) Download Run now
Probabilidad Plinko Flash Xác suất Plinko Download Run now
Movimiento de un Proyectil (HTML5) HTML Chuyển động của đạn tử (HTML5) Download Run now
Movimiento de un Proyectil Flash Chuyển động của đạn tử Download Run now
Juego de Proporciones  (HTML5) HTML Sân chơi tỷ lệ (HTML5) Download Run now
Penetración Mecánico-Cuántica y Paquete de Ondas Java Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng. Download Run now
Interferencia de Onda Cuántica Java Giao thoa sóng lượng tử Download Run now
Carga Radiante Flash Điện tích bức xạ Download Run now
Juego de Datación Radioactiva Java Game định thời bằng phương pháp phóng xạ Download Run now
Ondas del radio Java Sóng Vô tuyến Download Run now
Rampa: Fuerzas y movimiento Java Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động Download Run now
Reactivos, Productos y Sobrantes (HTML5) HTML Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5) Download Run now
Reactivos, Productos y Sobrantes Java Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư Download Run now
Velocidades de reacción Java Phản ứng và tốc độ phản ứng Download Run now
Resistencia en un cable (HTML5) HTML Điện trở của một dây dẫn (HTML5) Download Run now
Resistencia en un Alambre Flash Điện trở của một dây dẫn Download Run now
Resonancia Flash Cộng hưởng Download Run now
Reacciones reversibles Java Phản ứng thuận nghịch Download Run now
Catarina en Revolución Java Chuyển động tròn của Bọ rùa Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML Tán xạ Rutherford (HTML5) Download Run now
Dispersión de Rutherford Java Tán xạ Rutherford Download Run now
Semiconductores Java Chất bán dẫn Download Run now
Señal de Circuito Java Mạch Bóng đèn Download Run now
Sales y Solubilidad Java Muối và độ hoà tan Download Run now
Ondas Acusticas Java Sóng âm Download Run now
Estados de la Materia (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia Java Các trạng thái của vật chất Download Run now
Estados de la Materia: Básico (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia: Básico Java Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản Download Run now
Experimento de Stern-Gerlach Flash Thí nghiệm Stern-Gerlach Download Run now
Estirar la DNA Java Kéo căng DNA Download Run now
Soluciones de Azúcar y Sal Java Dung dịch muối và đường Download Run now
La Rampa Java Mặt phẳng nghiêng Download Run now
Torque Java Moment lực Download Run now
Travoltaje Java John Travoltage Download Run now
Tour trigonométrico (HTML5) HTML Vòng tròn lượng giác (HTML5) Download Run now
Bajo presión (HTML5) HTML Áp suất (HTML5) Download Run now
Bajo Presión Java Áp suất Download Run now
Razones unitarias (HTML5) HTML Tỷ suất đơn vị (HTML5) Download Run now
Adición de Vectores Flash Cộng Vector Download Run now
Interferencia de Ondas  (HTML5) HTML Giao thoa sóng (HTML5) Download Run now
Interferencia De la Onda Java Giao thoa sóng Download Run now
Onda en una cuerda (HTML5) HTML Sóng trên một sợi dây (HTML5) Download Run now
Onda en una Cuerda Flash Sóng trên một sợi dây Download Run now

Simulaciones Phet sin traducir al Vietnamés

Las simulaciones restantes se pueden traducir usando la Utilidad de traducción de PhET .