Slovenčina (Eslovaco)

Soluciones Ácido-Base (HTML5) HTML Kyslé a zásadité roztoky (HTML5) Download Run now
Soluciones Ácido-Base Java Kyslé a zásadité roztoky Download Run now
Radiación Alfa Java Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie Download Run now
Constructor de Áreas (HTML5) HTML Staviteľ plochy (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML Aritmetika (HTML5) Download Run now
Aritmética Flash Aritmetika Download Run now
Interacciones atómicas (HTML5) HTML Interakcia medzi atómami (HTML5) Download Run now
Interacciones Atomicas Java Vzájomná interakcia Download Run now
Ley de Equilibrio (HTML5) HTML Vyvažovanie (HTML5) Download Run now
Malabarismo Java Vyvažovanie Download Run now
Balanceo de Ecuaciones Químicas (HTML5) HTML Chemická rovnováha (HTML5) Download Run now
Balanceando Ecuaciones Químicas Java Chemická rovnováha Download Run now
Globos y Electricidad Estática Java Balón a statická elektrina Download Run now
Globos y flotación Java Balóny a vztlak Download Run now
Globos y electrostática (HTML5) HTML Balón a elektrostatika (HTML5) Download Run now
Estructura de Bandas Java Štruktúra hladín Download Run now
Ley de Ohm Java Obvod s batériou a rezistorom Download Run now
Voltaje de batería Java Napätie batérie Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer (HTML5) HTML Lambertov-Beerov zákon (HTML5) Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer Java Lambertov-Beerov zákon Download Run now
Reflexión y Refracción de la Luz (HTML5) HTML Lom svetla (HTML5) Download Run now
Torciendo la luz Java Lom svetla Download Run now
Desintegración Beta Java Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie Download Run now
Espectro del Cuerpo Negro Flash Žiarenie čierneho telesa Download Run now
Estados Ligados Cuánticos Java Kvantové viazané stavy Download Run now
- HTML Tvorba zlomkov (HTML5) Download Run now
Crear una fracción Java Zostav zlomok Download Run now
Construye una molécula Java Vytvor molekulu Download Run now
Construye un Átomo (HTML5) HTML Stavba atómu (HTML5) Download Run now
Construir un átomo Java Stavba atómu Download Run now
Flotabilidad Flash Vztlak Download Run now
Graficador de Cálculo Flash Derivácia a integrál funkcie Download Run now
Laboratorio de capacitores Java Kondenzátor Download Run now
Laboratorio de Condensadores: básico (HTML5) HTML Kondenzátor: základy (HTML5) Download Run now
Cargas y campos (HTML5) HTML Elektrické pole nábojov (HTML5) Download Run now
Cargas y Campos Flash Elektrické pole nábojov Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC) Java Stavebnica elektrických obvodov Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual Java Stavebnica elektrických obvodov Download Run now
Kit de construcción de circuitos: CD (HTML5) HTML Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC) Java Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) Download Run now
Kit de construcción de circuitos: CD - Laboratorio Virtual  (HTML5) HTML Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC), Laboratorio Virtual Java Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) Download Run now
Laboratorio de Colisiones Flash Pružné a nepružné zrážky Download Run now
Visión del color (HTML5) HTML Farebné videnie (HTML5) Download Run now
Visión del Color Java Farebné videnie Download Run now
Concentración (HTML5) HTML Koncentrácia (HTML5) Download Run now
Concentración Java Koncentrácia Download Run now
Conductividad Java Vodivosť Download Run now
Ley de Coulomb (HTML5) HTML Coulombov zákon (HTML5) Download Run now
Pozos Dobles y Enlaces Covalentes Java Dvojitá vlna a kovalentná väzba Download Run now
Ajustando la Curva Flash Aproximácia krivky Download Run now
Experimento Davisson-Germer Java Davissonov-Germerov experiment Download Run now
Densidad Flash Hustota Download Run now
Luces de Neón y otras Lámparas de Descarga Java Neónové svetlá a ostatné výbojky Download Run now
Comida y Ejercicio Java Jedlo & Cvičenie Download Run now
campo e Java Náboje v elektrickom poli Download Run now
Hockey Electrico Java Elektrický hokej Download Run now
Cambios y Formas de Energía (HTML5) HTML Formy a premeny energie (HTML5) Download Run now
Cambios y formas de energías Java Formy energie a jej premeny Download Run now
Pista de patinar "Energía" Java Energia a skejt park Download Run now
Energía en la pista de patinaje: conceptos básicos (HTML5) HTML Energia v skejt parku: základy (HTML5) Download Run now
Energía en el Skate Park: Básico Java Energia v skejt parku: základy Download Run now
Explorador de Igualdades (HTML5) HTML Skúmanie rovnosti (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades: Básico (HTML5) HTML Skúmanie rovnosti: Základy (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades: Dos variables (HTML5) HTML Skúmanie rovnosti: Dve premenné (HTML5) Download Run now
Graficador de Ecuaciones Flash Graf kvadratickej funkcie Download Run now
Estimación Flash Odhad Download Run now
Laboratorio electromágnetico de Faraday Java Faradayove magnetické laboratórium Download Run now
Ley de Faraday (HTML5) HTML Faradayov zákon (HTML5) Download Run now
- Flash Faradayov zákon Download Run now
Presión del fluido y flujo Java Tlak a prúdenie kvapaliny Download Run now
Fuerzas en 1 Dimensión Java Sila-1d Download Run now
Fuerzas y movimiento Java Sily a pohyb Download Run now
Fuerzas y Movimiento: Fundamentos (HTML5) HTML Sila a pohyb: základy (HTML5) Download Run now
Fuerzas y Movimiento:Fundamentos Java Sila a pohyb: Základný kurz Download Run now
Fourier: Fabricacion de Ondas Java Fourier: tvorenie vĺn Download Run now
Parejas de Fracciones (HTML5) HTML Porovnanie zlomkov (HTML5) Download Run now
Comparador de Fracciones Java Zlomky - hra Download Run now
Fracciones: Igualdades  (HTML5) HTML Zlomky: Rovnosť (HTML5) Download Run now
Fracciones: Introducción (HTML5) HTML Zlomky: Úvod (HTML5) Download Run now
Introducción a las fracciones Java Úvod do zlomkov Download Run now
Fracciones: Números Mixtos (HTML5) HTML Zlomky: Zmiešané čísla (HTML5) Download Run now
Fricción (HTML5) HTML Trenie (HTML5) Download Run now
Fricción Flash Trenie Download Run now
Generador de Funciones (HTML5) HTML Tvorba funkcií (HTML5) Download Run now
Generador de Funciones: Básico (HTML5) HTML Tvorba funkcií: základy (HTML5) Download Run now
Propiedades del gas Java Vlastnosti plynu Download Run now
Generador Java Generátor Download Run now
Óptica Geométrica Flash Geometrická optika Download Run now
Glaciares Java Ľadovec Download Run now
Graficando Rectas (HTML5) HTML Grafy lineárnej funkcie (HTML5) Download Run now
Dibujando líneas Java Grafy lineárnej funkcie Download Run now
Graficando Cuadráticas  (HTML5) HTML Grafy kvadratických funkcií (HTML5) Download Run now
Graficando Rectas Pendiente-Intersección (HTML5) HTML Smernica-Priesečník grafu (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas (HTML5) HTML Gravitácia a obežná dráha (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas Java Gravitácia a obežná dráha Download Run now
Laboratorio de Fuerza de Gravedad (HTML5) HTML Laboratórium gravitačnej sily (HTML5) Download Run now
Lab. Fuerza de Gravedad Java Laboratórium gravitačnej sily Download Run now
El Efecto de Invernadero Java Skleníkový efekt Download Run now
Ley de Hooke (HTML5) HTML Hookov zákon (HTML5) Download Run now
Modelos del Átomo del Hidrógeno Java Model atómu vodíka Download Run now
Isotopos y Masa Atómica (HTML5) HTML Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5) Download Run now
Isótopos y Masa atómica Java Izotopy a relatívna atómová hmotnosť Download Run now
Travoltaje (HTML5) HTML John Tra-volt (HTML5) Download Run now
Movimiento de Mariquita en 2D Java Pohyb lienky na ploche Download Run now
Lasers Java Laser Download Run now
Aterrizaje Lunar Flash Lunárny modul Download Run now
Imán y Brújula Java Magnet a kompas Download Run now
Imanes y Electroimanes Java Magnety a elektromagnety Download Run now
Masas y Resortes  (HTML5) HTML Pružinový oscilátor (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Resortes y Masa Flash Pružinový oscilátor Download Run now
Juego de Laberinto Java Hra labyrint Download Run now
Canales de Membrana Java Membránové kanály Download Run now
Microondas Java Mikrovlnka Download Run now
Molaridad (HTML5) HTML Molová koncentrácia (HTML5) Download Run now
Molaridad Java Molová koncentrácia Download Run now
Motores Moleculares Java Molekulárne motory Download Run now
Polaridad de la Molécula  (HTML5) HTML Polarita molekuly (HTML5) Download Run now
Polaridad de la Molécula Java Polarita molekuly Download Run now
Moléculas y luz (HTML5) HTML Molekuly a žiarenie (HTML5) Download Run now
Moléculas y Luz Java Molekuly a žiarenie Download Run now
Forma de la Molécula (HTML5) HTML Tvary molekúl (HTML5) Download Run now
Forma de la Molécula Java Molekulové tvary Download Run now
Formas de la molécula: Conceptos básicos (HTML5) HTML Tvary molekúl: základy (HTML5) Download Run now
Formas de la Molécula: Básico Java Molekulové tvary: Základy Download Run now
PhET Movimiento2D Java Pohyb v 2D Download Run now
El Hombre Móvil Java Chodec Download Run now
IRM Simplificado Java Magnetická rezonancia Download Run now
Mi Sistema Solar Flash Moja slnečná sústava Download Run now
Selección Natural Java Prirodzený výber Download Run now
Neurona (HTML5) HTML Neurón (HTML5) Download Run now
Neurona Java Neurón Download Run now
Frecuencias resonantes. Flash Normálne vibračné módy Download Run now
Fisión Nuclear Java Štiepenie jadier Download Run now
Ley de Ohm (HTML5) HTML Ohmov zákon (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm Flash ohms-law Download Run now
Control Óptico De Quantum Java Optické kvantové zariadenie Download Run now
Pinzas Ópticas Y Sus Aplicaciones Java Optické pinzety a aplikácie Download Run now
Laboratorio de Péndulo  (HTML5) HTML Kyvadlo (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Péndulo Flash Kyvadlo Download Run now
El Efecto Fotoeléctrico Java Fotoelektrický jav Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH škála (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java pH škála Download Run now
Escala pH: básicos (HTML5) HTML pH škála: základy (HTML5) Download Run now
Tectónica de placas Java Tektonické platne Download Run now
Probabilidad Plinko (HTML5) HTML Pravdepodobnosť (HTML5) Download Run now
Probabilidad Plinko Flash Pravdepodobnosť Download Run now
Movimiento de un Proyectil (HTML5) HTML Let strely (HTML5) Download Run now
Movimiento de un Proyectil Flash Pohyb strely Download Run now
Penetración Mecánico-Cuántica y Paquete de Ondas Java Kvantové tunelovanie a vlnové balíky Download Run now
Interferencia de Onda Cuántica Java Interferencia kvantových vĺn Download Run now
Carga Radiante Flash Žiarenie náboja Download Run now
Juego de Datación Radioactiva Java Datovanie rádioaktívnou metódou Download Run now
Ondas del radio Java Rádiové vlny Download Run now
Rampa: Fuerzas y movimiento Java Naklonená rovina: Sily a pohyb Download Run now
Reactivos, Productos y Sobrantes (HTML5) HTML Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5) Download Run now
Reactivos, Productos y Sobrantes Java Reaktant, Produkty a Zostatky Download Run now
Velocidades de reacción Java Reakcie & Hodnoty Download Run now
Resistencia en un cable (HTML5) HTML Elektrický odpor vodiča (HTML5) Download Run now
Resistencia en un Alambre Flash resistance-in-a-wire Download Run now
Resonancia Flash Rezonancia Download Run now
Reacciones reversibles Java Vratné reakcie Download Run now
Catarina en Revolución Java Otáčanie lienky Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML Rutherfordov pokus (HTML5) Download Run now
Dispersión de Rutherford Java Rutherfordov pokus Download Run now
Semiconductores Java Polovodiče Download Run now
Señal de Circuito Java Signál v obvode Download Run now
Sales y Solubilidad Java Soľ & Jej rozpustnosť Download Run now
Ondas Acusticas Java Zvukové vlny Download Run now
Estados de la Materia (HTML5) HTML Skupenstvo látky (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia Java Skupenstvo látky Download Run now
Estados de la Materia: Básico (HTML5) HTML Skupenstvo látky: základy (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia: Básico Java Skupenstvo látky. základný kurz Download Run now
Experimento de Stern-Gerlach Flash Stern-Gerlachov pokus Download Run now
Estirar la DNA Java Naťahovanie DNA Download Run now
Soluciones de Azúcar y Sal Java Roztoky cukru a soli: Makro Download Run now
La Rampa Java Rampa Download Run now
Torque Java Moment sily Download Run now
Travoltaje Java John Tra-volt Download Run now
Tour trigonométrico (HTML5) HTML Trigonometria (HTML5) Download Run now
Bajo presión (HTML5) HTML Tlak v kvapaline (HTML5) Download Run now
Bajo Presión Java Tlak v kvapaline Download Run now
Razones unitarias (HTML5) HTML Jednotky (HTML5) Download Run now
Adición de Vectores Flash Skladanie vektorov Download Run now
Interferencia de Ondas  (HTML5) HTML Interferencia vlnenia (HTML5) Download Run now
Interferencia De la Onda Java Interferencia vlnenia Download Run now
Onda en una cuerda (HTML5) HTML Vlnenie v rade bodov (HTML5) Download Run now
Onda en una Cuerda Flash Vlnenie v rade bodov Download Run now

Simulaciones Phet sin traducir al Eslovaco

Las simulaciones restantes se pueden traducir usando la Utilidad de traducción de PhET .