Монгол (Монгол) (Mongol)

Soluciones Ácido-Base (HTML5) HTML Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5) Download Run now
Radiación Alfa Java Альфа Задрал Download Run now
Constructor de Áreas (HTML5) HTML Талбай байгуулагч (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Álgebra  (HTML5) HTML Талбайн загварын Алгебр (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Decimales (HTML5) HTML Талбайн Загвар Бутархайгаар (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Introducción (HTML5) HTML Талбайн Загварын Танилцуулга (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Multiplicación  (HTML5) HTML Талбайн Загварын Үржвэр (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML Арифметик (HTML5) Download Run now
Interacciones atómicas (HTML5) HTML Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Ley de Equilibrio (HTML5) HTML Тэнцвэрийн хууль (HTML5) Download Run now
Balanceo de Ecuaciones Químicas (HTML5) HTML Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) Download Run now
Globos y flotación Java Сав ба Энерги Download Run now
Globos y electrostática (HTML5) HTML Шаар ба цахилгаан статик (HTML5) Download Run now
Globos y Electricidad Estática Java Шаар ба цахилгаан статик Download Run now
Estructura de Bandas Java Долгионы бүтэц Download Run now
Ley de Ohm Java Бтарей ба эсэргүүцэл Download Run now
Voltaje de batería Java батарейн хүчдэл Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer (HTML5) HTML Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5) Download Run now
Reflexión y Refracción de la Luz (HTML5) HTML Гэрлийн хугарал (HTML5) Download Run now
Torciendo la luz Java Гэрлийн Хугарал Download Run now
Desintegración Beta Java Бетта Задрал Download Run now
Radiación del Cuerpo Negro (HTML5) HTML Хар биеийн Спектр (HTML5) Download Run now
Espectro del Cuerpo Negro Flash Хар биеийн Спектор Download Run now
Estados Ligados Cuánticos Java Quantum Bound States Download Run now
- HTML Бутархайг Бүтээх (HTML5) Download Run now
Crear una fracción Java Бутархай тоо үүсгэх Download Run now
Construye una molécula Java Молекул байгуулах Download Run now
Construye un Átomo (HTML5) HTML Атом Угсрах (HTML5) Download Run now
Construir un átomo Java Атом Байгуулах Download Run now
Flotabilidad Flash Архимедийн хүч Download Run now
Graficador de Cálculo Flash Графикийн тооцоолол Download Run now
Laboratorio de capacitores Java Конденсаторын Лаборатори Download Run now
Laboratorio de Condensadores: básico (HTML5) HTML Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5) Download Run now
Cargas y campos (HTML5) HTML Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5) Download Run now
Cargas y Campos Flash Цэнэгүүд ба Орон Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC) Java Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual Java Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори Download Run now
Kit de construcción de circuitos: CD (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC) Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Kit de construcción de circuitos: CD - Laboratorio Virtual  (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC), Laboratorio Virtual Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб Download Run now
Laboratorio de Colisiones Flash Мөргөлдөөний Лаб Download Run now
Visión del color (HTML5) HTML Өнгөний үзэгдэл (HTML5) Download Run now
Visión del Color Java Өнгө Харах Download Run now
Concentración (HTML5) HTML Концентрац (HTML5) Download Run now
Conductividad Java Дамжуулалт Download Run now
Ley de Coulomb (HTML5) HTML Кулоны Хууль (HTML5) Download Run now
Pozos Dobles y Enlaces Covalentes Java Хоёр нүх ба Download Run now
Ajustando la Curva Flash Муруйд Дөхөлт хийх Download Run now
Experimento Davisson-Germer Java Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц Download Run now
Densidad Flash Нягт Download Run now
Luces de Neón y otras Lámparas de Descarga Java Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл Download Run now
Comida y Ejercicio Java Идэх ба Хөдөлгөөн Download Run now
campo e Java Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон Download Run now
Hockey Electrico Java Electric Field Hockey Download Run now
Cambios y Formas de Energía (HTML5) HTML Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5) Download Run now
Cambios y formas de energías Java Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал Download Run now
Pista de patinar "Energía" Java Гулгагчийн Энергийн Парк Download Run now
Energía en la pista de patinaje: conceptos básicos (HTML5) HTML Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) Download Run now
Energía en el Skate Park: Básico Java Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Download Run now
Explorador de Igualdades (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades: Básico (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades: Dos variables (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч (HTML5) Download Run now
Graficador de Ecuaciones Flash Графикийн Томьёо Download Run now
Estimación Flash Тооцоолол Download Run now
Cambio de Expresiones  (HTML5) HTML Шуурхай Өөрчлөх (HTML5) Download Run now
Laboratorio electromágnetico de Faraday Java Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори Download Run now
Ley de Faraday (HTML5) HTML Фарадейн хууль (HTML5) Download Run now
Presión del fluido y flujo Java Шингэний Даралт ба Урсгал Download Run now
Fuerzas en 1 Dimensión Java 1 Шулууны дагуух Хүч Download Run now
Fuerzas y movimiento Java Хүч ба хөдөлгөөн Download Run now
Fuerzas y Movimiento: Fundamentos (HTML5) HTML Динамикийн үндэс (HTML5) Download Run now
Fourier: Fabricacion de Ondas Java Фурьей: Долгион хийх Download Run now
Parejas de Fracciones (HTML5) HTML Бутархайн Харьцуулалт (HTML5) Download Run now
Comparador de Fracciones Java Бутархайг Харгалзуул Download Run now
Fracciones: Igualdades  (HTML5) HTML Бутархай: Тэнцэтгэл (HTML5) Download Run now
Fracciones: Introducción (HTML5) HTML Бутархай: Тайлбар (HTML5) Download Run now
Introducción a las fracciones Java Бутархайнууд Дотор Download Run now
Fracciones: Números Mixtos (HTML5) HTML Бутархай: Холимог Тоо (HTML5) Download Run now
Fricción (HTML5) HTML Үрэлт (HTML5) Download Run now
Fricción Flash үрэлт Download Run now
Generador de Funciones (HTML5) HTML Үйлдэл бүтээгч (HTML5) Download Run now
Generador de Funciones: Básico (HTML5) HTML Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Propiedades del gas Java Хийн Шинж чанар Download Run now
Expresión génica -Fundamentos  (HTML5) HTML Генийг Илэрхийлэх Зүйлс (HTML5) Download Run now
La Máquina de Genes: El Operón Lac Java Гене Машин: Лак Оперон Download Run now
Generador Java Үүсгүүр Download Run now
Óptica Geométrica Flash Геометр оптик Download Run now
Glaciares Java Мөсөн гол Download Run now
Graficando Rectas (HTML5) HTML Шулууны График (HTML5) Download Run now
Graficando Cuadráticas  (HTML5) HTML Квадрат Функцын График (HTML5) Download Run now
Graficando Rectas Pendiente-Intersección (HTML5) HTML Налуу-Хэрчимийн График (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas (HTML5) HTML Гравитац Ба Орбит (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas Java Таталцал ба Орбит Download Run now
Laboratorio de Fuerza de Gravedad (HTML5) HTML Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) Download Run now
El Efecto de Invernadero Java Хүлэмжийн Хийн Нөлөө Download Run now
Ley de Hooke (HTML5) HTML Гукийн хууль (HTML5) Download Run now
Modelos del Átomo del Hidrógeno Java Устөрөгчийн Атомын Загвар Download Run now
Isotopos y Masa Atómica (HTML5) HTML Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5) Download Run now
Isótopos y Masa atómica Java Изотоп ба Атомын Масс Download Run now
Travoltaje (HTML5) HTML Жон Травольт (HTML5) Download Run now
Movimiento de Mariquita en 2D Java Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
Lasers Java Лазерууд Download Run now
Regresión de mínimos cuadrados  (HTML5) HTML Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5) Download Run now
Aterrizaje Lunar Flash Саранд Газардагч Download Run now
Imán y Brújula Java Соронзон ба Луужин Download Run now
Imanes y Electroimanes Java Соронзон ба Цахилгаан соронзон Download Run now
Haz un Diez (HTML5) HTML Арвыг Үүсгэх (HTML5) Download Run now
Masas y Resortes  (HTML5) HTML Масс ба Пүрш (HTML5) Download Run now
Masas y Resortes: Básico  (HTML5) HTML Масс ба Пүрш: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Resortes y Masa Flash Масс ба пүрш Download Run now
Juego de Laberinto Java Төөрөх Тоглоом Download Run now
Canales de Membrana Java Эсийн Бүрхүүлийн Суваг Download Run now
Microondas Java Микро долгион Download Run now
Molaridad (HTML5) HTML Молийн хэмжээ (HTML5) Download Run now
Motores Moleculares Java Molecular Motors Download Run now
Polaridad de la Molécula  (HTML5) HTML Молекулын Туйлшрал (HTML5) Download Run now
Moléculas y luz (HTML5) HTML Молекул ба Гэрэл  (HTML5) Download Run now
Forma de la Molécula (HTML5) HTML Молекул Байгуулалт (HTML5) Download Run now
Formas de la molécula: Conceptos básicos (HTML5) HTML Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5) Download Run now
PhET Movimiento2D Java 2 Хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
El Hombre Móvil Java Явж буй Хүн Download Run now
IRM Simplificado Java Хялбаршуулсан MRI Download Run now
Mi Sistema Solar Flash Миний Нарын Систем Download Run now
Selección Natural Java Байгалийн Селекци Download Run now
Neurona (HTML5) HTML Нейрон (HTML5) Download Run now
Frecuencias resonantes. Flash Хэвийн Горим Download Run now
Fisión Nuclear Java Цөмийн Хуваагдал Download Run now
Ley de Ohm (HTML5) HTML Омын хууль (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm Flash ohms-law Download Run now
Control Óptico De Quantum Java Квант Оптикийн хяналт Download Run now
Pinzas Ópticas Y Sus Aplicaciones Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Laboratorio de Péndulo  (HTML5) HTML Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Péndulo Flash pendulum-lab Download Run now
El Efecto Fotoeléctrico Java Фотоцахилгаан Үзэгдэл Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH Хуваарь (HTML5) Download Run now
Escala pH: básicos (HTML5) HTML pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Tectónica de placas Java Тектоник Хавтан Download Run now
Probabilidad Plinko (HTML5) HTML Plinko магадлалын түгэлт (HTML5) Download Run now
Movimiento de un Proyectil (HTML5) HTML Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5) Download Run now
Juego de Proporciones  (HTML5) HTML Хамаарлын Тоглоомын талбай (HTML5) Download Run now
Penetración Mecánico-Cuántica y Paquete de Ondas Java Квант тунель ба Долгионы багцууд Download Run now
Interferencia de Onda Cuántica Java Квант Долгионы Интерференц Download Run now
Carga Radiante Flash Цэнэгийн Цацраг Download Run now
Juego de Datación Radioactiva Java Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом Download Run now
Ondas del radio Java Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон Download Run now
Rampa: Fuerzas y movimiento Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
Reactivos, Productos y Sobrantes (HTML5) HTML Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5) Download Run now
Velocidades de reacción Java Урвал ба Тооцоо Download Run now
Resistencia en un cable (HTML5) HTML Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) Download Run now
Resistencia en un Alambre Flash resistance-in-a-wire Download Run now
Resonancia Flash Ресонанс Download Run now
Reacciones reversibles Java Эргэх Урвал Download Run now
Catarina en Revolución Java Цохны Хувьсгал Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML Резерфордын Сарнил (HTML5) Download Run now
Semiconductores Java Хагас дамжуулагч Download Run now
Señal de Circuito Java Хэлхээний Дохио Download Run now
Sales y Solubilidad Java Давс ба Уусмал Download Run now
Ondas Acusticas Java Дуу Download Run now
Estados de la Materia (HTML5) HTML Материйн Төлөв (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia: Básico (HTML5) HTML Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Experimento de Stern-Gerlach Flash Штерна-Герлахийн Туршилт Download Run now
Estirar la DNA Java Stretching DNA Download Run now
Soluciones de Azúcar y Sal Java Сахар ба Давсны Уусмал Download Run now
La Rampa Java Налуу Download Run now
Torque Java Хүчний Момент Download Run now
Travoltaje Java Жон Травольт Download Run now
Tour trigonométrico (HTML5) HTML Тригно Аян (HTML5) Download Run now
Bajo presión (HTML5) HTML Даралтын Үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Bajo Presión Java Даралтын Үйлчлэл Download Run now
Razones unitarias (HTML5) HTML Нэгжийн харьцаа (HTML5) Download Run now
Adición de Vectores Flash Векторыг Нэмэх Download Run now
Interferencia de Ondas  (HTML5) HTML Долгионы Интерференц (HTML5) Download Run now
Interferencia De la Onda Java Долгионы интерференци Download Run now
Onda en una cuerda (HTML5) HTML Чавхдасны Долгион (HTML5) Download Run now

Simulaciones Phet sin traducir al Mongol

Las simulaciones restantes se pueden traducir usando la Utilidad de traducción de PhET .