فارسی (Persa)

Soluciones Ácido-Base (HTML5) HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
Soluciones Ácido-Base Java محلول اسيد و باز Download Run now
Radiación Alfa Java واپاشی آلفا Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
Aritmética Flash حساب Download Run now
Interacciones atómicas (HTML5) HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
Interacciones Atomicas Java برهم کنش های اتمی Download Run now
Ley de Equilibrio (HTML5) HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
Malabarismo Java قانون گشتاورها Download Run now
Balanceo de Ecuaciones Químicas (HTML5) HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
Balanceando Ecuaciones Químicas Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
Globos y electrostática (HTML5) HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Globos y Electricidad Estática Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
Globos y flotación Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
Estructura de Bandas Java ساختار نواری Download Run now
Ley de Ohm Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
Voltaje de batería Java واتاژ باتری Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer (HTML5) HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
Reflexión y Refracción de la Luz (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
Torciendo la luz Java شکست نور Download Run now
Desintegración Beta Java واپاشی بتا Download Run now
Espectro del Cuerpo Negro Flash طیف جسم سیاه Download Run now
Estados Ligados Cuánticos Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
- HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
Crear una fracción Java كسر بسازيد Download Run now
Construye una molécula Java یک مولکول بسازید Download Run now
Construye un Átomo (HTML5) HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
Construir un átomo Java اتم بسازید Download Run now
Flotabilidad Flash شناوری Download Run now
Graficador de Cálculo Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
Laboratorio de capacitores Java آزمایشگاه خازن Download Run now
Laboratorio de Condensadores: básico (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Cargas y campos (HTML5) HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
Cargas y Campos Flash بارها و میدان ها Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC) Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Kit de construcción de circuitos: CD (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Kit de construcción de circuitos: CD - Laboratorio Virtual  (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC), Laboratorio Virtual Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Laboratorio de Colisiones Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
Visión del color (HTML5) HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
Visión del Color Java دید رنگی Download Run now
Concentración (HTML5) HTML غلظت (HTML5) Download Run now
Concentración Java غلظت Download Run now
Conductividad Java رسانايي Download Run now
Pozos Dobles y Enlaces Covalentes Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
Ajustando la Curva Flash انطباق منحني Download Run now
Experimento Davisson-Germer Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
Densidad Flash چگالی Download Run now
Luces de Neón y otras Lámparas de Descarga Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
Comida y Ejercicio Java انرژی و شما Download Run now
campo e Java میدان الکتریکی Download Run now
Hockey Electrico Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
Cambios y Formas de Energía (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
Cambios y formas de energías Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
Pista de patinar "Energía" Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
Energía en la pista de patinaje: conceptos básicos (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Energía en el Skate Park: Básico Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
Graficador de Ecuaciones Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
Estimación Flash تخمین Download Run now
Laboratorio electromágnetico de Faraday Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
Ley de Faraday (HTML5) HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
- Flash قانون فارادی Download Run now
Presión del fluido y flujo Java فشار مايع و شاره Download Run now
Fuerzas en 1 Dimensión Java نیرو در یک بعد Download Run now
Fuerzas y movimiento Java نیروها و حرکت Download Run now
Fuerzas y Movimiento: Fundamentos (HTML5) HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
Fuerzas y Movimiento:Fundamentos Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
Fourier: Fabricacion de Ondas Java تولید موج ها Download Run now
Parejas de Fracciones (HTML5) HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
Comparador de Fracciones Java جوركردن كسر Download Run now
Introducción a las fracciones Java معرفي كسرها Download Run now
Fricción (HTML5) HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
Fricción Flash اصطکاک Download Run now
Propiedades del gas Java ویژگی های گاز Download Run now
Expresión génica -Fundamentos  (HTML5) HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
Expresión génica - Fundamentos Java بیان ژن - مبانی Download Run now
La Máquina de Genes: El Operón Lac Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
Generador Java مولد برق Download Run now
Óptica Geométrica Flash نور هندسی Download Run now
Glaciares Java يخچال طبيعي Download Run now
Graficando Rectas (HTML5) HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
Dibujando líneas Java رسم خطوط Download Run now
Graficando Rectas Pendiente-Intersección (HTML5) HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas (HTML5) HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas Java گرانش و مدار Download Run now
Laboratorio de Fuerza de Gravedad (HTML5) HTML آرمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
Lab. Fuerza de Gravedad Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
El Efecto de Invernadero Java اثر گلخانه ای Download Run now
Ley de Hooke (HTML5) HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
Modelos del Átomo del Hidrógeno Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
Isotopos y Masa Atómica (HTML5) HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
Isótopos y Masa atómica Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
Travoltaje (HTML5) HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Movimiento de Mariquita en 2D Java حركت كفش دوزك Download Run now
Lasers Java لیزر Download Run now
Aterrizaje Lunar Flash فرود روی ماه Download Run now
Imán y Brújula Java آهنربا و قطب نما Download Run now
Imanes y Electroimanes Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
Masas y Resortes  (HTML5) HTML نوسان جرم و فنر (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Resortes y Masa Flash جرم ها و فنرها Download Run now
Juego de Laberinto Java بازي گيج كننده Download Run now
Canales de Membrana Java کانال های غشاء Download Run now
Microondas Java میکروموج Download Run now
Molaridad (HTML5) HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
Molaridad Java مولاریته Download Run now
Motores Moleculares Java موتورهای مولکولی Download Run now
Polaridad de la Molécula  (HTML5) HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
Polaridad de la Molécula Java قطبيت مولكول Download Run now
Moléculas y luz (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
Moléculas y Luz Java مولکول ها و نور Download Run now
Forma de la Molécula (HTML5) HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
Forma de la Molécula Java شکل های مولکول Download Run now
Formas de la Molécula: Básico Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
PhET Movimiento2D Java حرکت در دو بعد Download Run now
El Hombre Móvil Java مرد متحرک Download Run now
IRM Simplificado Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
Mi Sistema Solar Flash حرکت پرتابه Download Run now
Selección Natural Java انتخاب طبيعي Download Run now
Neurona (HTML5) HTML نورون (HTML5) Download Run now
Neurona Java نورون Download Run now
Frecuencias resonantes. Flash مد طبيعي Download Run now
Fisión Nuclear Java شكافت هسته اى Download Run now
Ley de Ohm (HTML5) HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm Flash حرکت پرتابه Download Run now
Control Óptico De Quantum Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
Pinzas Ópticas Y Sus Aplicaciones Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
Laboratorio de Péndulo  (HTML5) HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Péndulo Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
El Efecto Fotoeléctrico Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java pH مقیاس Download Run now
Tectónica de placas Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
Probabilidad Plinko Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
Movimiento de un Proyectil (HTML5) HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
Movimiento de un Proyectil Flash حرکت پرتابه Download Run now
Penetración Mecánico-Cuántica y Paquete de Ondas Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
Interferencia de Onda Cuántica Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
Carga Radiante Flash بار در حال تابش Download Run now
Juego de Datación Radioactiva Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
Ondas del radio Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
Rampa: Fuerzas y movimiento Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
Reactivos, Productos y Sobrantes (HTML5) HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
Reactivos, Productos y Sobrantes Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
Velocidades de reacción Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
Resistencia en un cable (HTML5) HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
Resistencia en un Alambre Flash مقاومت درون سیم Download Run now
Resonancia Flash تشديد Download Run now
Reacciones reversibles Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
Catarina en Revolución Java دوران کفشدوزک Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
Dispersión de Rutherford Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
Modelo de Partículas Auto-impulsadas (DSWeb) Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
Semiconductores Java نيم رسانا ها Download Run now
Señal de Circuito Java مدار جریان Download Run now
Sales y Solubilidad Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
Ondas Acusticas Java صوت Download Run now
Estados de la Materia (HTML5) HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia Java حالت های ماده Download Run now
Estados de la Materia: Básico (HTML5) HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia: Básico Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
Experimento de Stern-Gerlach Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
Estirar la DNA Java کشش دی ان ای Download Run now
Soluciones de Azúcar y Sal Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
La Rampa Java سطح شیبدار Download Run now
Torque Java گشتاور Download Run now
Travoltaje Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
Bajo presión (HTML5) HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
Bajo Presión Java تحت فشار Download Run now
Razones unitarias (HTML5) HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
Adición de Vectores Flash جمع بردار Download Run now
Interferencia de Ondas  (HTML5) HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
Interferencia De la Onda Java تداخل امواج Download Run now
Onda en una cuerda (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
Onda en una Cuerda Flash موج در ریسمان Download Run now

Simulaciones Phet sin traducir al Persa

Las simulaciones restantes se pueden traducir usando la Utilidad de traducción de PhET .