Azerbaijani (Azerbejdžanski)

Interakcije atoma (HTML5) HTML Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5) Download Run now
Ravnoteža (HTML5) HTML Tərəzi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Ravnoteža Java Ölcmə əməliyyatı Download Run now
Prosto strujno kolo (bаterijа - otpornik) Java Batareya-rezistor dövrəsi Download Run now
Prelamanje svjetlosti (HTML5) HTML İşığın sınması (HTML5) Download Run now
KONDENZATOR Java Kondensator Labaratoriyası Download Run now
KONDENZATOR: Osnove (HTML5) HTML Kondensator labarotoriyası  (HTML5) Download Run now
Naelektrisanja i polja (HTML5) HTML Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5) Download Run now
Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC) (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Komplet za jednosmjernu struju (DC) - Virtuelna laboratorija (HTML5) HTML Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje (HTML5) HTML Rəng Ayırd Etmə (HTML5) Download Run now
Kulonov zakon (HTML5) HTML Kulon qanunu (HTML5) Download Run now
Energija u skejt-parku Java Enerji Konki Parkı Download Run now
Energija u skejt-parku: Osnovna verzija (HTML5) HTML Enerjinin saxlanma qanununun əsasları (HTML5) Download Run now
Energija u skejt-parku: Osnovna verzija Java Enerji Konki Parkı : Əsaslar Download Run now
Faradejev zakon (HTML5) HTML Faradey qanunu (HTML5) Download Run now
Sile i kretanje - Osnove (HTML5) HTML Qüvvələr və hərəkət (HTML5) Download Run now
Trenje (HTML5) HTML Sürtünmə (HTML5) Download Run now
Trenje (koncept) Flash Sürtünmə Download Run now
Gravitacija i orbite (HTML5) HTML Qravitasiya və Orbitlər (HTML5) Download Run now
Gravitacija (HTML5) HTML Qravitasiya qüvvəsi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Hukov zakon (HTML5) HTML Huk qanunu (HTML5) Download Run now
Džontra, dakle, Volta (HTML5) HTML Con Travoltaj (HTML5) Download Run now
Mase i opruge (HTML5) HTML Kütlələr və yaylar  (HTML5) Download Run now
Mase i opruge: Osnove (HTML5) HTML Yaylar və kütlələr (HTML5) Download Run now
Omov zakon (HTML5) HTML Om qanunu (HTML5) Download Run now
Matematičko klatno (HTML5) HTML Rəqqas labaratoriyası (HTML5) Download Run now
FOTOELEKTRIČNI EFEKAT Java Fotoelektrik effekt Download Run now
Kretanje projektila (HTML5) HTML Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5) Download Run now
Otpornost žice (HTML5) HTML Naqilin müqaviməti (HTML5) Download Run now
Omov zakon Flash Naqildə olan Müqavimət Download Run now
Rаderfordovo (Rutherford) rаsijanje (HTML5) HTML Rezerford səpilməsi (HTML5) Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Pritisak (HTML5) HTML Maye təzyiqi (HTML5) Download Run now
Interferencija talasa (HTML5) HTML Dalğaların interferensiyası (HTML5) Download Run now
Talas na žici (HTML5) HTML Naqildə yaranan rəqslər (HTML5) Download Run now

Još uvijek neprevedeno Azerbejdžanski

Preostale simulacije možete prevesti pomoću PhET Translation Utility.