How do PhET simulations fit in my middle school program?


Download all files as a compressed .zip


Title How do PhET simulations fit in my middle school program?
Description I wanted to share how I use the PhET sims in my school. This shows the topics we address in our grades 6-8 and lists the sims that help us. I have more activities on the PhET website that show specifically what I do in class, so this is just meant to be helpful to see the scope of my use.
Subject Biology, Chemistry, Earth Science, Physics
Level Middle School
Type Alignment
Answers Included No
Language İngiliscə
Keywords sample use
Simulation(s) Turşu-Əsas Məhlulları (HTML5), Acid-Base Solutions, Alpha Decay, Sahə İnşaatçısı (HTML5), Arifmetika (HTML5), Arithmetic, Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5), Atomic Interactions, Tərəzi laboratoriyası (HTML5), Ölcmə əməliyyatı, Kimyəvi tənliklərin balanslaşdırılması (HTML5), Balancing Chemical Equations, Balloons & Buoyancy, Hava balonu və statik elektrik yükləri (HTML5), Balloons and Static Electricity, Band Structure, Batareya-rezistor dövrəsi, Battery Voltage, Buger-Lambert-Ber qanunu laboratoriyası (HTML5), Beer's Law Lab, İşığın sınması (HTML5), Bending Light, Beta Decay, Qara cisim şüalanması (HTML5), Blackbody Spectrum, Quantum Bound States, Kəsri yaratmaq (HTML5), Build a Fraction, Build a Molecule, Atom Qur (HTML5), Build an Atom, Buoyancy, Calculus Grapher, Kondensator Labaratoriyası, Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5), Charges and Fields, Circuit Construction Kit (AC+DC), Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab, Circuit Construction Kit (DC Only), Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab, Toqquşma Laboratoriyası (HTML5), Collision Lab, Rəng Ayırd Etmə (HTML5), Color Vision, Konsentrasiya (HTML5), Concentration, Conductivity, Double Wells and Covalent Bonds, Curve Fitting, Davisson-Germer: Electron Diffraction, Density, Neon Lights & Other Discharge Lamps, Eating & Exercise, Electric Field of Dreams, Electric Field Hockey, Enerji Formaları və Dəyişmələri (HTML5), Energy Forms and Changes, Enerji Konki Parkı, Enerji Skeyt Parkı: Əsasları (HTML5), Enerji Konki Parkı : Əsaslar, Estimation, Faradey təcrübəsi, Faradey qanunu (HTML5), Faraday's Law, Fluid Pressure and Flow, Forces in 1 Dimension, Forces and Motion, Qüvvələr və hərəkət (HTML5), Forces and Motion: Basics, Furye sıraları: Dalğa yaratmaq (HTML5), Fourier: Making Waves, Kəsr uyğunlaşdırıcısı (HTML5), Fraction Matcher, Kəsrlər: Giriş (HTML5), Fractions Intro, Sürtünmə (HTML5), Sürtünmə, Qazların xassələri (HTML5), Gas Properties, Gen Ekspressiyası (HTML5), Gene Expression - The Basics, Gene Machine: The Lac Operon, Generator, Həndəsi Optika (HTML5), Geometric Optics, Glaciers, Düz xəttin qrafikinin qurulması (HTML5), Graphing Lines, Equation Grapher, Qravitasiya və Orbitlər (HTML5), Gravity and Orbits, Qravitasiya qüvvəsi laboratoriyası (HTML5), Gravity Force Lab, The Greenhouse Effect, Models of the Hydrogen Atom, Isotopes and Atomic Mass, Con Travoltaj (HTML5), John Travoltage, Ladybug Motion 2D, Lasers, Ən kiçik kvadratlar üsulu (HTML5), Lunar Lander, Maqnit və kompas, Maqnit və elektromaqnit, Kütlələr və yaylar (HTML5), Masses & Springs, Maze Game, Membrane Channels, Microwaves, Molyarlıq (HTML5), Molarity, Molecular Motors, Molecule Polarity, Molekul Formaları (HTML5), Molecule Shapes, Molekul Formaları: Əsasları (HTML5), Molecule Shapes: Basics, Molekullar və İşıq (HTML5), Molecules and Light, Motion in 2D, The Moving Man, Simplified MRI, My Solar System, Təbii Seçmə (HTML5), Natural Selection, Neuron, Normal Modes, Nuclear Fission, Om qanunu (HTML5), Ohm's Law, Optical Quantum Control, Optical Tweezers and Applications, Pendulum Lab, pH Cədvəli (HTML5), pH Scale, pH Cədvəli: Əsasları (HTML5), Fotoelektrik effekt, Plate Tectonics, Plinko Ehtimalı (HTML5), Plinko Probability, Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5), Projectile Motion, Quantum Tunneling and Wave Packets, Quantum Wave Interference, Radiating Charge, Radio Waves & Electromagnetic Fields, Radioactive Dating Game, Ramp: Forces and Motion, Reagentlər (reaktivlər), Məhsullar və Qalıqlar (HTML5), Reactants, Products and Leftovers, Reactions & Rates, Naqilin müqaviməti (HTML5), Naqildə olan Müqavimət, Resonance, Reversible Reactions, Rutherford Scattering, Semiconductors, Signal Circuit, Salts & Solubility, Sound, Maddənin aqreqat halları (HTML5), States of Matter, Maddənin aqreqat halları: Əsasları (HTML5), States of Matter: Basics, Stern-Gerlach Experiment, Stretching DNA, Sugar and Salt Solutions, The Ramp, Torque, Təzyiq altında (HTML5), Under Pressure, Vector Addition, Dalğaların interferensiyası (HTML5), Wave Interference, Naqildə yaranan rəqslər (HTML5), Wave on a String


Author(s) Sarah Borenstein
School / Organization Campus Middle School
Date submitted 10/19/15
Date updated 4/6/22