Chuyển ngay đến nội dung chính
Trình duyệt của bạn thiếu các chức năng cần thiết để chạy các mô phỏng HTML5 của chúng tôi. Nên dùng: Internet Explorer 9+ hay các phiên bản mới của Firefox, Chrome và Safari.
Các mô phỏng HTML5 của chúng tôi hiện chỉ có bản tiếng Anh. Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức dịch thuật, sau khi chúng tôi liên lạc với các dịch giả. Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này!
Our New HTML5 Sims

The Future of PhET

Thumbnail for Acid-Base Solutions
Acid-Base Solutions
Thumbnail for Balancing Act
Area Builder
Thumbnail for Balancing Act
Balancing Act
Thumbnail for Balancing Chemical Equations
Balancing Chemical Equations
Thumbnail for Balloons and Static Electricity
Balloons and Static Electricity
Thumbnail for Beer's Law Lab
Beer's Law Lab
Thumbnail for Build an Atom
Build an Atom
Thumbnail for Concentration
Color Vision
Thumbnail for Concentration
Concentration
Thumbnail for Energy Skate Park: Basics
Energy Skate Park: Basics
Thumbnail for Faraday's Law
Faraday's Law
Thumbnail for Forces and Motion: Basics
Forces and Motion: Basics
Thumbnail for Fraction Matcher
Fraction Matcher
Thumbnail for Friction
Friction
Thumbnail for Graphing Lines
Graphing Lines
Thumbnail for Gravity Force Lab
Gravity Force Lab
Thumbnail for John Travoltage
John Travoltage
Thumbnail for Least-Squares Regression
Least-Squares Regression
Thumbnail for Molarity
Molarity
Thumbnail for Molecule Shapes
Molecule Shapes
Thumbnail for Molecule Shapes Basics
Molecule Shapes: Basics
Thumbnail for Molecules and Light
Molecules and Light
Thumbnail for Ohm's Law
Ohm's Law
Thumbnail for pH Scale
pH Scale
Thumbnail for pH Scale: Basics
pH Scale: Basics
Thumbnail for Reactants, Products and Leftovers
Reactants, Products and Leftovers
Thumbnail for Resistance in a Wire
Resistance in a Wire
Thumbnail for Under Pressure
Under Pressure
Thumbnail for Wave on a String
Wave on a String