Chuyển ngay đến nội dung chính
Mô phỏng TƯƠNG TÁC
khoa học và toán học
Đã có trên 315 triệu lượt sử dụng
Vui đùa với các Mô phỏng Giáo viên đăng ký ở đây
< >
Dành cho Giáo viên
Thủ thuật PhET
Duyệt xem các công trình của giáo viên
Chia sẻ công trình của bạn
Hội thảo
Dịch các Mô phỏng
Thông tin
Thông tin mới
Thông tin về PhET
Đội ngũ của chúng tôi
Nghiên cứu về PhET
Liên lạc với chúng tôi
Tài trợ ngay hôm nay
các nhà tài trợ khác, kể cả các nhà giáo dục như quý vị.