به متن اصلی برو
The PhET website will be undergoing maintenance on August 9th and 10th. The website may not be available during extended periods on these dates.
شبیه سازی های تعاملی علوم (فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی) و ریاضیات
با بیش از 275 میلیون بار دانلود!
با شبيه سازي آغاز كنيد معلمان برای ثبت نام اینجا را کلیک کنند
< >
What is PhET?

Founded in 2002 by Nobel Laureate Carl Wieman, the PhET Interactive Simulations project at the University of Colorado Boulder creates free interactive math and science simulations. PhET sims are based on extensive education research and engage students through an intuitive, game-like environment where students learn through exploration and discovery.

INTERACT, DISCOVER, LEARN!

برای معلمان
فعالیت هایی که با مشارکت معلمان صورت می گیرد.
فعالیت های خودتان را به اشتراک بگذارید
نکاتی برای استفاده از PhET
Donate Today
و همین طور دیگر حامیان از جمله مدرسانی مانند شما. here