به متن اصلی برو
Support PhET: Donate Today HTML5 Sims HTML
INTERACTIVE SIMULATIONS
FOR SCIENCE AND MATH
Play with Simulations
The Tech Awards
< >
برای معلمان
Tips for Using PhET
فعالیت هایی که با مشارکت معلمان صورت می گیرد.
Share your Activities
کارگاه ها
ترجمه ی شبیه سازی ها
درباره
تازه ها
درباره ی PhET
Research on PhET
تماس با ما
حامیان PhET عبارتند از
و همین طور دیگر حامیان از جمله مدرسانی مانند شما. here